هفت نوع لوبیای جدید در خمین شناسایی شد

هفت نوع لوبیای جدید در خمین شناسایی شد

رئیس پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین گفت: هفت نوع (لاین) جدید محصول لوبیا با تحقیقات پژوهشی کارشناسان دراین پردیس تحقیقات و آموزش شناسایی شد.

عادل غدیری افزود: پنج ژنوتیپ لوبیا سفید و قرمز با عملکرد مناسب و بازارپسند و ۲ نوع در لوبیا چیتی دارای کارایی مصرف نهاده های بالا و مناسب برای زراعت در مناطقی که با محدودیت منابع تولید مواجه هستند در خمین شناسایی شده است.

وی اظهارکرد: این نوع جدید در سه رقم لوبیا چیتی، سفید و قرمز در شرایط خشکسالی و کاهش منابع آبی بسیار مناسب است و دامنه کشت این انواع می تواند در استان هایی لوبیا خیز کشور که با کمبود منابع آبی و بحران آب رو به رو هستند،اثربخش باشد.

وی با بیان اینکه ژنوتیپ های لوبیا برای نامگذاری به موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور معرفی شده اند، تصریح کرد: این انواع جدید بعد از گذر از مرحله نامگذاری به عنوان رقم جدید محصول لوبیا به بهره برداران معرفی می شود .

غدیری افزود: ژنوتیپ های جدید لوبیا حاصل سه سال کار پژوهشی با محوریت این مرکز است.

غدیری بیان کرد: ۱۲۸ طرح تحقیقی محصول لوبیا توسط محققان مرکز تحقیقات لوبیا خمین تاکنون اجرا شده است.

پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین از معتبرترین کانون های تحقیقی برای تولید لوبیا در کشور است که فعالیت خود را با عنوان ایستگاه ملی تحقیقات لوبیای ایران در سال ۷۳ آغاز کرد.

این ایستگاه خرداد ماه پارسال به عنوان پردیس تحقیقات و آموزش لوبیای خمین معرفی شد.

برچسب ها: لوبیا