رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد

رقم جدید جو مقاوم به سرما در استان مرکزی تولید شد

آب و غذا - عضو هیات علمی و رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی گفت: رقم جدید محصول جو آبی مقاوم به سرما برای کشت در مناطق سردسیر کشور در این استان تولید و معرفی شد.

تقی بابایی افزود: این رقم با نام تجاری مهتاب( ERBYT.C-۸۴-۱۰ ) با مشارکت ستاد مرکزی مرکز تحقیقات علوم زراعی و باغی کشور و این استان معرفی و تولید شده است.

وی ادامه داد: ۳۰ هزار هکتار از زمین های جو آبی استان مرکزی در مناطق سردسیر در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد.

رئیس بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سرمای شدید زمستان، تغییرات آب و هوایی بهاره، تنش های خشکی و گرمای پایان فصل از جمله عوامل اصلی محدود کننده تولید در این مناطق است که شناسایی ارقام با عملکرد بالا، پایدار و دارای سازگاری با اقلیم سرد و خشک برای این خطه اهمیت ویژه دارد.

بابایی گفت: محصول جو رقم « CB-۸۴-۱۰» با منشاء خارجی از مرکز بین المللی «ICARDA» وارد کشور شده و پس از گزینش اولیه به مدت ۲ سال در ستاد بخش غلات، چهار سال در آزمایش های یکنواخت مقایسه عملکرد مقدماتی، پیشرفته و طرح سازگاری و پایداری به مدت ۲ ساله مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: رقم محصول جوی انتخابی در طرح های تحقیقی- تطبیقی و تحقیقی- ترویجی برتری خود را حفظ کرد و در سال ۹۷ به نام جو رقم «مهتاب» معرفی شد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی افزود: تیپ رشد بینابین، ارتفاع ۸۸ سانتی‌متری بوته و ۶ ردیفه سنبله، مقاوم به سرما و ریزش، عدم شکنندگی محور سنبله، پایداری عمومی تولید دانه و میانگین عملکرد هفت هزار ۱۷۰ کیلوگرم در هکتار از جمله مزایای بارز رقم جدید محصول جو آبی مهتاب است.

بابایی گفت: میانگین وزن هزار دانه ۴۴ گرم و رنگ دانه روشن، نیمه مقاوم تا نیمه حساس به بیماری زنگ زرد، سفیدک سطحی، نیمه مقاوم به لکه قهوه ای نواری و لکه توری جو از دیگر مزایا و صفات بارز زراعی این محصول است.

وی ادامه داد: افزایش عملکرد جو رقم مهتاب نسبت به شاهد بهمن به طور متوسط ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط آزمایشی و ۸۰۰ کیلوگرم در شرایط مزرعه است.