آموزش فرهنگ حفاظت از آبزیان به دانش آموزان روستاهای ساحل نشین استان گلستان

آموزش فرهنگ حفاظت از آبزیان به دانش آموزان روستاهای ساحل نشین استان گلستان

آب و غذا

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات گلستان گفت: دوره های آموزشی ـ توجیهی آشنایی با فرهنگ حفاظت از ذخایر آبزیان و تكثیر طبیعی ماهیان رودكوچ، در مدارس روستاهای ساحل نشین استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران به نقل از شیلات گلستان، دكتر محسن یحیایی با اعلام این خبر بیان داشت: در این دوره آموزشی، اهمیت و نقش رودخانه ها در حفاظت و بازسازی ذخایر ماهیان رود كوچ و جلوگیری از نابودی برخی گونه های در معرض خطر دریای خزر، توسط كارشناسان برای دانش آموزان تببین گردید.

همچنین دانش آموزان با چگونگی ایجاد بستر مناسب جهت تولید مثل طبیعی ماهیان در بستر رودخانه ها و مقاومت بیشتر ماهیان دریای خزر در برابر شرایط محیطی نامناسب و انواع آلودگی ها و بیماری ها آشنا شدند.

معاون معاون صید و بنادر ماهیگیری گلستان با اشاره به اهداف این دوره آموزشی خاطرنشان كرد: یكی از مهم ترین اهداف این دوره آشنایی با عوامل تهدید كننده تولید مثل طبیعی گونه های ماهیان دریایی رودكوچ در رودخانه های استان، بوده است.

آشنایی با مزایای تكثیر طبیعی گونه های رودكوچ و آشنایی با تكثیر طبیعی ماهیان رودكوچ با تاكید بر گونه های كلمه، كپور و سفید و روند آماده سازی بستر آن در رودخانه های استان، از دیگر اهداف این دوره آموزشی بوده است.

دكتر یحیایی در پایان با اشاره به نقش آموزش اظهار داشت: آموزش یكی از مهم ترین روش های ترویج هر فرهنگی است كه در زمینه فرهنگ حفاظت از ذخایر آبزیان نیز یقینا می توان با آموزش های پایه به دانش آموزان و كودكان، در پیشبرد اهداف و ترویج این فرهنگ، گام موثری برداشت.