دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

دو انتصاب جدید در وزارت جهاد کشاورزی

آب و غذا

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه، جواد وفابخش و محسن سالمی را به ترتیب به عنوان سرپرست معاونت امور زراعت و سرپرست مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد.

به گزارش سه شنبه وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز در بخشی از حکم معاونت امور زراعت آورده است: امیدوارم با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد با استفاده از فناوری های نوین به منظور افزایش عملکرد در واحد سطح در نیل به خودکفایی و امنیت غذایی کشور گام های موثری بردارید.

جواد وفابخش پیش از این به عنوان مجری طرح الگوی کشت وزارت معاونت امور زراعی فعالیت داشت.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی همچنین در حکم انتصاب محسن سالمی به سمت سرپرست مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی تاکیدکرد: امیدوارم با استعانت از درگاه خداوند متعال و با هماهنگی و همکاری معاونین، روسا و مدیران سازمان ها، موسسات و شرکت های تابعه در اجرای وظایف محوله موفق و موید باشید.

پیش از این احمد علی حبیب کاظمی سرپرست مرکز حراست وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشت.