شناسایی ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین کشاورزی در کشور

شناسایی ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین کشاورزی در کشور

آب و غذا

رییس سازمان امور اراضی گفت: بیش از ۳۹ هزار مورد تغییر کاربری زمین زراعی و باغی در ۱۰ ماه امسال شناسایی شده، که گستره آن بیش از سه هزار هکتار است.

علیرضا اورنگی اظهار داشت: در این بازه زمانی برای بیش از ۱۱ هزار مورد دستور قضایی صادر شده است. 

همچنین برای بیش از هزار و ۴۰۰ مورد هم رای قلع و قمع صادر شده است.

اورنگی درباره تخلف زمین خواری در کشور گفت: زمین خواری به شکل تصرف و تخریب عرصه ها و یا تغییر غیرمجاز زمین کشاورزی مشاهده می شود البته با اقدامات انجام شده، شمار تخلف ها کاهش یافته است.

اجرای ساز و کار پیشگیرانه، برخوردها و همکاری خوب میان دستگاه های مرتبط سبب کاهش تخلف ها شده است.

وی  از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح کاداستر کشاورزی خراسان شمالی خبر داد و گفت: این اعتبار تا پایان امسال تخصیص می‌یابد.

این اعتبار برای اجرای طرح کاداستر در ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی خراسان شمالی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در سفر دولت به خراسان شمالی، اجرای طرح کاداستر در ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی مصوب شده بود.

خراسان شمالی از استان های پیشرو در اجرای طرح کاداستر کشاورزی است.

طرح کاداستر برای ۱۵۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی خراسان شمالی تهیه شده است.

خراسان شمالی، ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد.