باغ های چای برای برداشت چین بهاره آراسته شدند

باغ های چای برای برداشت چین بهاره آراسته شدند

معاون بهبود تولیدات سازمان چای کشور گفت: چایکاران با عملیات بهزراعی و آرایش بوته های چای به منظور برداشت محصول با کیفیت و کمیت بیشتر در چین بهاره، باغ های چای را آماده و آراسته کرده اند.

خیرالله امیری با اشاره به ارائه آموزش های فنی عملیات بهزراعی به چایکاران بیان کرد: سالانه ۲۰ درصد باغ های چای که شامل حدود ۲ هزار هکتار است، هرس می شوند و این اقدام برای جوان کردن بوته ها ، برداشت محصول با کیفیت و کمیت بیشتر، تنظیم ارتفاع بوته های چای و تحریک برای برگ دهی بیشتر صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: خاک باغ های چای توسط کارشناسان فنی سازمان چای بررسی و در صورت مشاهده بیماری در بوته ها و یا کمبود مواد غذایی در خاک، نمونه ها به پژوهشکده چای ارسال می شود تا اقدامات لازم برای تقویت بوته ها و افزایش محصول انجام گیرد.

به گفته امیری، یک نوع هرس کف بر است که حدود پنج سال یک بار انجام می شود و در این نوع هرس، دو سال بعد محصول از بوته ها قابل برداشت است و هرس سبک هم سالانه توسط باغداران با هرس سطحی و آرایش بوته های چای برای برداشت در فصل زراعی انجام می شود.

وی تصریح کرد: چون در زمستان مواد غذایی در ریشه گیاه چای ذخیره می شود، بهترین هرس باید از اواخر آذرماه آغاز و دی ماه به اتمام برسد و چایکاران هنگام هرس، سرشاخه های بوته های چای را از آن جدا می کنند تا بوته بار دیگر برگ های سبز جوان تولید کند.

معاون بهبود تولیدات سازمان چای خاطرنشان کرد: در زمستان عملیات بهزراعی شامل کمربر، کف بر و شخم زمستانه و لایروبی زهکش ها انجام می شود و کشاورزان چایکار با آرایش سطی و روی بوته ها آنها را برای برداشت چین بهاره آماده می کنند.

امیری تولید چای با کیفیت و مرغوب را از جمله رویکردهای سازمان چای عنوان و به چایکاران توصیه کرد بکوشند با انجام عملیات بهزراعی مناسب و آماده سازی باغ های چای، برگ سبز با کیفیت برداشت، تولید و تحویل دهند.

در استان های گیلان و مازندران ۲۵ تا ۲۸ هزار هکتار باغ چای وجود دارد که ۹۰ درصد این باغ ها در گیلان واقع است.

برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره ، تابستانه و پاییزه صورت می گیرد که چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه از نیمه دوم خردادماه و چین پاییزه در شهریور و مهرماه انجام می شود.

برچسب ها: چای