سال ۹۷ نیازی به واردات شکر نیست

سال ۹۷ نیازی به واردات شکر نیست

محمود حجتی در گردهمایی معاونان بهبود تولیدات دامی سازمان های جهاد کشاورزی استان های کشور، گفت: سال ۹۷ نیازی به واردات شکر نیست

وی در ادامه بر تامین بذرهای جدید تاکید کرد و گفت: به رغم کاهش سطح زیر کشت چغندرقند بهاره از ۲۳۰ هزار هکتار به ۱۰۰ هزار هکتار، امسال رکورد جدید تولید این محصول را به علت استفاده از بذرهای جدید داشتیم به طوری که سال ۹۷ نیازی به ورادات شکر نخواهیم داشت.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در دنیا سرمایه گذاری های عظیمی در حوزه تحقیقات کشاورزی انجام می شود، اذعان داشت: ما باید در تعامل با دنیا باشیم، زیرا کشورهایی که در هایشان را به روی دنبا بستند عقب ماندند و از این رو ما باید ژن، نژاد و بذرهای جدید را در کنار ارقام داخلی استفاده کنیم.

برچسب ها: واردات شکر