پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران

پرداخت بخشی دیگر از مطالبات چایکاران

محمدولی روزبهان گفت: مبلغ  ۹۷۷ میلیون تومان به حساب عابر بانک سپه چایکاران واریز شد.

وی افزود: به این ترتیب تاکنون در مجموع ۱۹۱میلیارد و ۷۲۹ میلیون تومان از مطالبات چایکاران پرداخت شده است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: مدیران ستادی و شهرستانی سازمان به اهتمام و مساعی مضاعف نسبت به وصول قدرالسهم مابقی طلب چایکاران از مدیران کارخانجات چایسازی داشته باشند تا در اسرع وقت باقی‌مانده مطالبات چایکاران پرداخت شود.

برچسب ها: چای