مصوبه اختصاص ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار به سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد