خسارت سرمازدگی بخش کشاورزی ۱۰ هزارمیلیارد تومان برآورد شد