ممنوعیت صادرات خرما، بازارجهانی را به عربستان می دهد