مبارزه با ملخ صحرایی در بیش از ۱۴۷هزار هکتار اجرا شد