دولت خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی را ادامه می‌دهد