واردات هرگونه حیوان خوراکی و خانگی از کشورهای کرونایی ممنوع